De conferentie De aarzelende lezer wil kennis laten maken met verschillende wetenschapsgebieden en deze met elkaar verenigen. Voor Stichting Lezen is vooral wetenschappelijk onderzoek dat toepassingsmogelijkheden biedt of een toegepast karakter heeft van belang.

Lezen leren (waarderen) verloopt niet altijd gladjes, laat staan vanzelf. De conferentie De aarzelende lezer over de streep zoomt in op factoren die voor het realiseren van een goede leesontwikkeling van groot belang zijn – en daarmee ook op factoren die daarvoor een barrière kunnen vormen. Stichting Lezen wil zo laten zien hoe breed het terrein van de leesbevordering is geworden.

Niet alleen specifieke lees- en leerproblemen die zich bij het ‘gewone’ lezen en het literaire lezen kunnen voordoen, ook nieuwe ontwikkelingen in het leesdomein, zoals medialisering en digitalisering, en nieuwe dimensies van het lezen in wetenschappelijk opzicht, zoals hersenonderzoek komen aan de orde. Drie nauw verwante thema’s komen aan bod.

Leesvaardigheid

Leesvaardigheid vormt de basis van een geslaagd leesproces. Lezers maken zich leesprocessen en –strategieën eigen, ontwikkelen motorische en geheugenvaardigheden, en leren betekenis op te bouwen als het resultaat van de interactie tussen tekst en lezer. Hier komen de consequenties van zwakke leesvaardigheid, de invloed van hersenontwikkeling op leesvaardigheid (en vice versa) aan de orde.

Leesbeleving

Wie kan lezen, ondergaat de leesbeleving, de bijzondere ervaring deel uit te maken van de opgeroepen wereld van de tekst. Het is een ervaring die voldoening geeft en daardoor een gunstig effect heeft op de leesmotivatie. Niet elke lezer is zomaar in staat tot belevend lezen. Autistische lezers hebben moeite met het begrijpen van teksten en daarmee met het opgaan in de wereld die de tekst oproept. Hoe kunnen deze barrières overwonnen worden?

Leessocialisatie

Bij leessocialisatie gaat het om de ontwikkeling van de lezende persoon in relatie tot en interactie met zijn of haar omgeving. De leesomgeving bepaalt mede of een lezer uitgroeit tot een gemotiveerde lezer, een aarzelende lezer of zelfs helemaal met lezen stopt. De vraag hoe een aarzelende lezer over de streep kan worden getrokken staat hier centraal. Goed leesonderwijs, samenwerking met de bibliotheek en digitaal lezen (inclusief apps)- al deze mogelijkheden worden verkend.